De website van Goldfinitii wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Niettemin geeft Goldfinitii geen enkele garantie, noch impliciet noch expliciet, dat de informatie die in deze website is opgenomen, of waaraan wordt gerefereerd volledig en juist is en geschikt is voor het doel dat de gebruiker van deze website aan de informatie geeft. Aan de informatie die op de website van Goldfinitii staat vermeld, kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Deze website kan links bevatten dan wel verwijzingen naar andere websites. Aangezien Goldfinitii geen toezicht heeft op de inhoud van die andere websites draagt Goldfinitii geen enkele verantwoordelijkheid ten aanzien van informatie die al dan niet direct afkomstig is van een andere website dan die van Goldfinitii. Goldfinitii sluit elke aansprakelijkheid uit voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze website, inclusief gevolgschade, onder meer aan computer hard- en software, en gederfde winst, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Goldfinitii. Het is Goldfinitii te allen tijde toegestaan deze website en de inhoud daarvan te wijzigen. Informatie van deze site mag worden overgenomen, mits met bronvermelding.